Prawo spadkowe – co reguluje i czego dotyczy?

Porada prawna - prawo spadkowe

Prawo spadkowe to dziedzina prawa cywilnego, która wywołuje wiele emocji i związana jest z momentami szczególnie trudnymi dla członków rodziny – śmiercią bliskiej osoby. Niezależnie od uczuć towarzyszących stracie, ważne jest, by mieć świadomość, jakie kwestie prawne zostały przez ten fakt wywołane. Właściwe zrozumienie zasad rządzących prawem spadkowym jest istotne, aby właściwie zarządzać pozostawionym majątkiem oraz uniknąć konfliktów i ewentualnych nieporozumień wśród potencjalnych dziedziców.

Czym jest prawo spadkowe?

Prawo spadkowe jest to część prawa cywilnego, która reguluje przekazywanie majątku osoby zmarłej (spadkodawcy) na rzecz jednej lub więcej żyjących osób (spadkobierców). Dział ten obejmuje zbiór norm prawnych, które określają kto i w jaki sposób może wejść w prawa i obowiązki spadkodawcy.

Podstawowe regulacje prawne dotyczące dziedziczenia zostały zawarte, w Polsce, w Księdze Czwartej Kodeksu cywilnego, która to jest podzielona na tytuły odpowiadające poszczególnym aspektom postępowania spadkowego.

Co obejmuje?

Zakres prawny objęty przez prawo spadkowe jest szeroki i dotyczy wielu kwestii. Prawo spadkowe obejmuje:

 • Stwierdzenie nabycia spadku – proces prawny prowadzący do uzyskania przez spadkobiercę statusu prawnego spadkobiercy.
 • Dziedziczenie ustawowe – zasady, według których majątek zmarłego przekazywany jest spadkobiercom w przypadku braku testamentu.
 • Dziedziczenie testamentowe – procedury dotyczące wykonania ostatniej woli spadkodawcy zawartej w testamencie.
 • Podział spadku – podział majątku spadkowego między uprawnionych spadkobierców.
 • Zachowek – uprawnienie osób bliskich zmarłego do otrzymania określonej części spadku w sytuacji, gdy zostali wyłączeni z dziedziczenia.
 • Odpowiedzialność za długi spadkowe – reguluje kwestie związane z zobowiązaniami dłużników przyjętych przez spadkobierców.

Różnorodność tematyki sprawia, że prawo spadkowe jest specjalistycznym i bardzo ważnym obszarem prawnym, wymagającym dokładnej znajomości zarówno przepisów, jak i szerokiej praktyki sądowej.

Dziedziczenie

Dziedziczenie to proces prawny, na mocy którego majątek osoby zmarłej (spadkodawcy) przechodzi na jedną lub więcej osób (spadkobierców). Dziedziczenie może być ustawowe lub testamentowe, w zależności od tego, czy zmarły pozostawił testament, czy nie.

Dziedziczenie ustawowe

W sytuacji gdy spadkodawca nie pozostawił testamentu, o kolejności i wielkości udziałów spadkowych decyduje ustawa. Spadkobiercy ustawowi dzielą się na kilka grup (ordynacji), które wezwane są do dziedziczenia w określonej kolejności:

 1. Najbliższa rodzina – dzieci zmarłego (w tym adoptowane), małżonek i rodzice. Dzieci oraz małżonek dziedziczą w równych częściach, natomiast rodzice dziedziczą tylko wówczas, gdy nie ma dzieci ani małżonka.
 2. Dalsza rodzina – w przypadku braku wyżej wymienionych, dziedziczą rodzeństwo, dziadkowie i dalsi krewni.

W każdej grupie obowiązuje zasada, że jeżeli w danej grupie nie ma żadnych spadkobierców, wówczas prawo do dziedziczenia przechodzi na kolejną grupę.

Dziedziczenie testamentowe

Jeżeli zmarły pozostawi testament, to regulacje wynikające z dokumentu definiują, kto i jaką część majątku otrzyma. Testament stanowi wyraz ostatniej woli spadkodawcy i może w nim ustanowić dowolne osoby jako spadkobierców, nie tylko krewnych. Jest to instrument prawa spadkowego, który pozwala na indywidualne i szczegółowe rozplanowanie przyszłego losu majątku po śmierci.

Testament musi spełniać określone wymogi formalne, aby był uznany za ważny. W polskim prawie wyróżnia się kilka rodzajów testamentów, takich jak testament:

 • własnoręczny (pisany, datowany i podpisany przez testatora);
 • notarialny (sporządzony w formie aktu notarialnego);
 • alograficzny (pisany przez inną osobę, ale podpisany przez testatora);
 • ustny (sporządzany w sytuacjach nadzwyczajnych).
Pomoc w pisaniu testamentu

Testament

Jednym z fundamentalnych aspektów prawa spadkowego jest testament. Jest to jednostronny, świadomy akt prawny, za pomocą którego osoba (testator) określa, co ma się stać z jej majątkiem po śmierci.

Aby testament mógł być uznany za ważny, musi spełniać określone wymogi prawne:

 • Testator musi posiadać pełną zdolność do czynności prawnych, a więc musi być pełnoletni i zdolny do świadomego i swobodnego wyrażania swojej woli.
 • Testament musi być sporządzony w formie pisemnej i, w zależności od rodzaju testamentu, spełniać określone wymogi formalne.
 • Testament nie może być sporządzony pod wpływem błędu, groźby lub przymusu, gdyż w takich przypadkach może być uznany za nieważny.

Testament pozwala testatorowi na zrealizowanie kilku ważnych celów:

 • Wybór spadkobierców – testator może wskazać dowolne osoby, niezależnie od stopnia pokrewieństwa, które mają odziedziczyć jego majątek, co pozwala na ominięcie zasad dziedziczenia ustawowego.
 • Rozporządzanie udziałami – testator może swobodnie ustalać wielkość udziałów majątkowych przypisanych poszczególnym spadkobiercom.
 • Wyznaczenie zadań dla spadkobierców – testator może nakładać na spadkobierców określone obowiązki (polecenia testamentowe), np. udzielenie pomocy innym osobom.

Zachowek

Zachowek to instytucja prawna, która ma na celu ochronę praw osób najbliższych spadkodawcy, które zostały pominięte w testamencie lub otrzymały w spadku mniej, niż wynosi ich statutowa część. Ustawowy zakres osób uprawnionych do zachowku to:

 • dzieci spadkodawcy (w tym adoptowane),
 • małżonek spadkodawcy,
 • rodzice spadkodawcy.

Celem zachowku jest zapewnienie tym osobom minimalnej części majątku, która przysługiwałaby im w razie dziedziczenia ustawowego. Wysokość zachowku zależy od wartości spadku oraz stopnia, w jakim dane osoby były bliskie spadkodawcy.

Roszczenie o zachowek

Jeżeli osoby uprawnione uznają, że nie otrzymały należnego im udziału w spadku, mogą one dochodzić swoich praw w drodze sądowej, występując z roszczeniem o zachowek. Wartość zachowku wynosi:

 • połowę wartości udziału spadkowego, na jaki uprawniony byłby spadkobierca w przypadku dziedziczenia ustawowego – dla dzieci i małżonka;
 • dwie trzecie wartości udziału spadkowego – w przypadku rodziców spadkodawcy, jeśli nie dziedziczą oni z ustawy z innych powodów.

Roszczenie o zachowek przedawnia się z upływem pięciu lat od momentu, gdy uprawniony dowiedział się o swoim prawie do zachowku, nie później jednak niż dziesięć lat od otwarcia spadku.

W czym jeszcze może pomóc adwokat od prawa spadkowego?

Adwokat specjalizujący się w prawie spadkowym może zapewnić pomoc prawną w szeregu sytuacji, w tym w:

 • Interpretacji oraz sporządzaniu testamentów, co ma kluczowe znaczenie dla zabezpieczenia ostatniej woli spadkodawcy.
 • Zabezpieczeniu majątku spadkowego przed rozprzedaniem czy niekorzystnymi działaniami potencjalnych spadkobierców.
 • Reprezentowaniu klienta przed sądem w sprawach o stwierdzenie nabycia spadku, o podział spadku czy też o dział spadku.
 • Negocjacjach i mediacjach pomiędzy spadkobiercami, które mają na celu polubowne rozstrzygnięcie sporów.
 • Doradztwie dotyczącym możliwości odrzucenia spadku lub przyjęcia go z dobrodziejstwem inwentarza, co pozwala ograniczyć ryzyko związane z odpowiedzialnością za długi spadkowe.

Warto zaznaczyć, że doświadczenie adwokata w kwestiach spadkowych znacznie przyspiesza i ułatwia procedury spadkowe, pomagając oszczędzić czas i środki finansowe zainteresowanych.

Więcej informacji znaleźć można na stronie jednej z kancelarii z miasta Białystok: http://prawnicybialystok.pl/prawo-spadkowe/

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *